طراحی سایت
Dec 16 2019.
: Today

Biotechnology center

Research and Development

learn

Ata Accelerator

shetabdahande

Production

1671141

Absarkavir team

2E2A1646  2E2A1656


Biotechnology department

  1  2  3  4  5


Agriculture department

3  2  1  4  5  6


Toxicology department

2  1  5  3  6  4  


Environment department

5  2  6  4  1    


Food industry department

4  2  3  5  1  6

enراهبردی    enنانو11    enشاعا1    nano 300 1en   fund en   DoE logoen   273en  cec51575df484b4898ad7db553b7e132en

   enتایید صلاحیت    Salamat GIFen     مرکز نواوری en      پارک علم و فناوری en      images